englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> c ai chỉ em cch xi whatever ko

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: zerry
 member
 ID 16339
 Date: 11/06/2007


c ai chỉ em cch xi whatever ko
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cch sử dụng v nghĩa của whatever l g

gp kiến
 Reply: haihh
 member
 REF: 97049
 Date: 11/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mean whatever l: bất cứ thứ g, mọi thứ,....

 
 Reply: kakao
 member
 REF: 97053
 Date: 11/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Eg : You can use whatever you want !

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group