englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> c ai chỉ em cch sử dụng đảo ngữ ko

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: zerry
 member
 ID 16311
 Date: 11/01/2007


c ai chỉ em cch sử dụng đảo ngữ ko
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
vd như NOSOONER, HAD....

gp kiến
 Reply: tiensihau
 member
 REF: 96801
 Date: 11/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Đảo từ với cu c so- such

1. So + adj : Trong mẫu cu trạng từ chỉ kết quả

eg; She is so rich that she can buy what she likes
Đảo so + adj ln đầu cu
==> So rich is she that...................

2. So + adv that............. : Mệnh đề trạng ngữ kết quả sau trạng từ
Đảo so to+ adv ln đầu cu

eg: He worked so hard in the past that he is now weak
==> So hard did he work in the past that.......

3. Cu c sử dụng such thường gặp cc dạng

a) Trong cu c dng so great, so much biến đổi so great, so much==> such đảo ln đầu cu để nhấn mạnh

eg; The question was so great that he had to think it over
==> Such was the question...............


b)Trong cu c dng such
S + tobe+ such+ that+ mệnh đề
Đảo such ln đầu cu để nhấn mạnh

eg: She is so poor that she cant go school
Her poverty is such that........
==>Such is her poverty that........
thật ra hnh thức đảo ngữ dng để nhấn mạnh cu mnh muốn diễn đạt hnh thức chung của đạo ngử đ l : đưa trạng từ cần đảo ngữ sang đầu cu +sau đ l trợ động từ của cu đ v tiếp tới l chủ ngữ của cu đ thế thi theo cng thức như thế ny bạn :"adverb+ aux +s +verb.........."mnh chỉ biết bao nhiu đ thi mong cc bạn gp thm kiến khc ha
 
 Reply: tranhuuloi1993
 member
 REF: 97547
 Date: 12/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh sẽ hướng dẫn bạn cch dng never v nowhere hy vọng bạn sẽ hi lng với cu trả lời ny
a. never+trợ động từ
ex:he has never gone to school on time
chuyển thnh:
never has he gone to school on time
nếu ko phải th perfect th thế ny ha
he never went to school on time
never did he go to school on time
b.nowhere+ mệnh đề
ex:you will find nowhere better oranges than these
nowhere will you find better oranges than these
e


 
 Reply: ttran
 member
 REF: 97720
 Date: 01/12/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Zerry cng cc bạn, dưới đy l một số t đảo ngữ:

ĐẢO NGỮ

(Inversions)

Thng thường, một cu kể (cu trần thuật) bao giờ cũng bắt đầu bằng chủ ngữ v tiếp theo sau l một động từ. Tuy nhin, trật tự của cu như trn c thể bị thay đổi khi người ni muốn nhấn mạnh. Lc đ xuất hiện hiện tượng "Đảo ngữ"

Đảo ngữ được thể hiện ở cc dạng sau:

Not until + phrase/clause...
Ex.: Not until 10 p.m. yesterday did he come home.

Not until I left home did I realize what he had meant.

Neither, nor v được dng để diễn tả người hay sự vật ny tương tự như người, vật hay sự vật khc (kia):
Ex: a/ Tom is ill today.

So is Tom..

b/ I cant understand Spainish.

Nor can I.

Seldom, rarely v never được nhấn mạnh với nhấn mạnh với mục đch so snh:
Ex.: Seldom had I seen such a terrible thing

Only, not only, not until được nhấn mạnh v đặt ở đầu cu
Ex.: Only learning hard can you pass the exam.

Hardly. When, scarcelywhen v no sooner than được dng để diễn tả một hnh động xảy ran ngay sau một hnh động khc.
Ex.: Hardly had I arrived when I heard a terrible explosion.

No sooner had I left than it started to rain.

Cc cụm giới từ chỉ nơi chốn được nhấn mạnh.
Ex.: Near the old pagoda is a red flower tree.

Notes: Khi khng muốn nhấn mạnh, chng ta c thể dặt cc cụm trạng từ, giới từ được ni đến ở 1, 2, 3, 4, 5 v 6 trn theo trật tự thng thường.

Hope this work for you!

TTran

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group