englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Every thing about prep !

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: kitty2001
 member
 ID 15371
 Date: 06/15/2007


Every thing about prep !
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
I create this topicfor us to discuss about preposition .
Start with :
There is a shrine _______ the mountain near Ba 's house . { "on" or "in" }gp kiến
 Reply: angel
 member
 REF: 93341
 Date: 06/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
There is a shrine on the mountain near Ba's house.

 
 Reply: angel
 member
 REF: 93342
 Date: 06/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Nếu Angel nhớ hng nhầm th cu ny c trong sch gio khoa lớp 9.

 
 Reply: toanwiha
 member
 REF: 93383
 Date: 06/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
I think: on -Ok


 
 Reply: appealing
 member
 REF: 93774
 Date: 06/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
use on ...because before '' the mountain '' may be '' on '' I think that

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group