englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> cc bạn ơi ! gip mnh với

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: prettygirl
 member
 ID 15324
 Date: 06/09/2007


cc bạn ơi ! gip mnh với
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh mới học tiếng anh ko lu nn c 1 vi bi kh,mong cc bạn giải gip:
Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first one:
1.Nam is the tallest in the class.
-> No one......................................................................
2.The children were left behind by their parents.
-> Their parents...............................................................
3.No one in the club sings better than Hoa.
-> Hoa sings...................................................................
4.This kitchen is different from mine.
-> This kitchen is not.........................................................
5.He couldn't go because of the storm.
-> The storm...................................................................
6.You may go now.
-> You are.....................................................................

Nếu c thể ,cc bạn c thể ni cch giải(như dng cấu trc g.v.v) được ko?


gp kiến
 Reply: hatnang
 member
 REF: 93177
 Date: 06/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi bexinh,

1. No one is taller than Nam.
2. The parents left the children.
3. Hoa is the best singer in the clubs.
4. This kitchen is not the same mine.
5. The storm was the reason he couldn't go.
6. You are going to go now.

Minh cung dang hoc English ban Prettygirl ah, nen chac co cho khong dung. Hy vong se co nguoi khac giup ban tot minh minh.

 
 Reply:
 member
 REF: 93180
 Date: 06/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
da ai jup e ban chua zay

 
 Reply: prettygirl
 member
 REF: 93188
 Date: 06/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban ah,minh nghi cau:
3.No one in the club sings better than Hoa.
-> Hoa sings...................................................................
ban lam co ve sai roi.ai co cach lam khac ko.vi khi chuyen sang thi phai co "hoa sings......" dau cau ma ban lam "hoa is ......." thi ko dung voi yeu cau cua de.co ban nao co cach giai cac do khac ko .giup minh voi.


 
 Reply: hatnang
 member
 REF: 93192
 Date: 06/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

ah thay roi, tai minh doc de khong ki.

con cau nay thi sao?

Hoa sings much better than others in clubs


 
 Reply: angel
 member
 REF: 93195
 Date: 06/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Theo Angel cu đ phải viết thế ny: Hoa sings the best in the club.V"sing" l động từ thường nn sau "sing" phải l trạng từ(adverb),ở đy ta dng trạng từ "well"(good/well -> better -> the best)

 
 Reply: sontiny
 member
 REF: 93199
 Date: 06/09/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
In the sixth sentence, In my opinion, I suppose it should be written by the following way:
You are able to go now.


 
 Reply: englishmaster
 member
 REF: 93200
 Date: 06/10/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
For me,I think the answers should be:

1.No one is taller than Nam in the class.
2. Their parents left behind the children.
3. Hoa sings the best in the clubs.
4. This kitchen is not the same as mine.
5. The storm prevented him from going.
6. You are allowed to go now.

In the question No.6: In this case "May" is used to indicate the permission in stead of possibility!

Thanks!


 
 Reply: prettygirl
 member
 REF: 93232
 Date: 06/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cảm ơn cc bạn nhiều nha.thanks

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group