englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> comparative

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thanhlan
 member
 ID 15007
 Date: 05/14/2007


comparative
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cc bạn cho mnh hỏi trong những từ sau đy từ no c hnh thức so snh hơn vậy?
1. angry
2.bitter
3.common
4.cruel
6. foolish
7. handsome
8.honest
9.mellow
10.pleasant
11.remote
12.severe
13.stupid
14.noble
15.lively
16.gentle


gp kiến
 Reply: namthao
 member
 REF: 91834
 Date: 05/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thanh Lan ơi c phải Thanh Lan try to fool pp hn? Comparatives and superatives thường l adjective. Needless to say how to use it, I thought Thanh Lan had better know more than me. I wish I would learn something from you next time.
Thanks,


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group