englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ pháp tiếng Anh >> Phân biệt và sử dụng các từ Say, Speak, Tell, Talk .

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: enthusiasmnew
 member
 ID 14082
 Date: 11/21/2006


Phân biệt và sử dụng các từ Say, Speak, Tell, Talk .
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

TRẢ LỜI:
SAY:
là động từ có tân ngữ, có nghĩa là"nói ra, nói rằng", chú trọng nội dung được nói ra.
Thí dụ:
Please say it again in English. (Làm ơn nói lại bằng tiếng Anh).
They say that he is very ill. (Họ nói rằng cậu ấy ốm nặng).
SPEAK:
có nghĩa là "nói ra lời, phát biểu", chú trọng mở miệng, nói ra lời. Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ th́ chỉ là một số ít từ chỉ thứ tiếng"truth" (sự thật).
Thí dụ:
He is going to speak at the meeting. (Anh ấy sẽ phát biểu trong cuộc mít tinh).
I speak Chinese. I don’t speak Japanese. (Tôi nói tiếng Trung Quốc. Tôi không nói tiếng Nhật Bản).

Khi muốn "nói với ai" th́ dùng speak to sb hay speak with sb.
Thí dụ:
She is speaking to our teacher. (Cô ấy đang nói chuyện với thày giáo của chúng ta).
TELL:
có nghĩa "cho biết, chú trọng, sự tŕnh bày". Thường gặp trong các kết cấu : tell sb sth (nói với ai điều ǵ đó), tell sb to do sth (bảo ai làm ǵ), tell sb about sth (cho ai biết về điều ǵ).
Thí dụ:
The teacher is telling the class an interesting story. (Thầy giáo đang kể cho lớp nghe một câu chuyện thú vị).
Please tell him to come to the blackboard. (Làm ơn bảo cậu ấy lên bảng đen).
We tell him about the bad news. (Chúng tôi nói cho anh ta nghe về tin xấu đó).
TALK:
có nghĩa là"trao đổi, chuyện tṛ", có nghĩa gần như speak, chú trọng động tác "nói’. Thường gặp trong các kết cấu: talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói về điều ǵ), talk with sb (chuyện tṛ với ai).
Thí dụ:
• What are they talking about? (Họ đang nói về chuyện ǵ thế?).
• He and his classmates often talk to eachother in English. (Cậu ấy và các bạn cùng lớp thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh).
góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group