englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Cch dng there is, there are

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 14056
 Date: 11/17/2006


Cch dng there is, there are
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

There has been an increase in the importation of foreign cars.

        Threre is a storm approaching.

        There was an accident last night.

        There was water on the floor.


There have been a number of telephone calls today.

        There were too many people at the party.


Lưu ý: • Các cấu trúc: there is certain/ sure/ likely/ bound to be = chắc chắn là sẽ có 

  There is sure to be trouble when she gets his letter. (Chắc chắn là sẽ có rắc rối khi cô ấy nhận được thư anh ta)

  Do you think there is likely to be snow. (Anh cho rằng chắc chắn sẽ có tuyết chứ)

 • Trong dạng tiếng Anh quy chuẩn hoặc văn chương một số các động từ khác ngoài to be cũng được sử dụng với there: 

  Động từ trạng thái: stand/ lie/ remain/ exist/ live

  Động từ chỉ sự đến: enter/ go/ come/ follow/ developIn a small town in Germany there once lived a poor shoemaker. (Tại một thị trấn nhỏ ở Đức có một ông thợ giày nghèo sống ở đó)

There remains nothing more to be done . (Chả còn có gì nữa mà làm)

Suddenly there entered a strange figure dressed all in black.  (Bỗng có một hình bóng kì lạ mặc toàn đồ đen đi vào)

There followed an uncomfortable silence. (Sau đó là một sự im lặng đến khó chịu)
 • There + subject pronoun + go/ come/ be: kìa/ thế là/ rồi thì 

  There he comes  (Anh ta đã đến rồi kia kìa)

  There you are, I have been waiting for you for over an hour.  (Anh đây rồi, tôi đang chờ anh đến hơn một tiếng rồi đấy)
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group