englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Cc trợ động từ (Modal Auxiliaries)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 14009
 Date: 11/07/2006


Cc trợ động từ (Modal Auxiliaries)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

 present tensepast tensewill

can

may

shall

must (have to)

would (used to)could

might

should (ought to) (had better)

(had to)
Các từ đặt trong ngoặc là các động từ bán hình thái. Chúng có vai trò và ý nghĩa giống như các trợ động từ hình thái nhưng về ngữ pháp thì không giống, bởi vì chúng biến đổi theo ngôi và số. Ví dụ về cách dùng trợ động từ:


I can swim; she can swim, too. (không chia theo ngôi)

He can swim. (Không dùng: He cans swim hoặc He can swims)

They will leave now. (Không dùng: They will leaving now hoặc They will can leave now.)

They have to go now.

He has to go now. (chia theo ngôi).


12.1 Câu phủ định dùng trợ động từ


Trong câu phủ định, thêm not vào sau trợ động từ, trước động từ chính: 

        John will leave now. => John will not leave now.

        He can swim => He can not swim.

Chú ý khi viết tắt: will not => won't; must not => musn't; would not => wouldn't; could not => couldn't; can not => can't.


12.2 Câu nghi vấn dùng trợ động từ


Trong câu hỏi, đặt trợ động từ ở đầu câu: 

        John will leave now. =>Will he leave now?


Xin nhắc lại, trợ động từ hình thái luôn đi với dạng thức nguyên thể không có to của động từ. Vì vậy, sau trợ động từ hình thái không bao giờ có các dạng [verb-ing], [verb+s], [to + verb] hay thời quá khứ của động từ. Chỉ có hai cách sử dụng trợ động từ hình thái:


(1) modal + [simple form of verb]: would be, can go, will have, must see, ...

(2) modal + have + [verb in past participle]: could have gone, would have been,..


Tất nhiên trong cách (2), từ have chính là động từ nguyên thể không có to; không được thay thế nó bằng has hay had.
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group