englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Cc cụm từ nối mang tnh quan hệ nhn quả

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13995
 Date: 11/05/2006


Cc cụm từ nối mang tnh quan hệ nhn quả
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Jan was worried because it had started to rain.

Jan was worried because of the rain.

We arrived late because there was a traffic jam.

We arrived late because of a traffic jam.


Có thể dùng because of thay cho on account ofdue to và ngược lại. Nhưng thường dùng due to sau động từ to be.


The accident was due to the heavy rain.


Dùng as a result of để nhấn mạnh hậu quả của hành động hoặc sự vật, sự việc.


He was blinded as a result of a terrible accident.


Có thể đưa mệnh đề nguyên nhân lên đầu câu:


Because of the rain, we have cancelled the party.


23.2 So that


Trong cấu trúc này người ta dùng so that với nghĩa sao cho, để cho. Sau so that phải là một mệnh đề hoàn chỉnh có cả S và V. Động từ ở mệnh đề sau so that phải lùi một thời so với thời của động từ ở mệnh đề chính.


He studied very hard so that he could pass the test.

She is sending the package early so that it will arrive in the time for her sister’s birthday.

Susan drove to Miami instead of flying so that she could save money.


Chú ý:


·         Phải phân biệt so that trong cấu trúc này với so that mang nghĩa do đó (therefore). Cách phân biệt là ở thời của động từ đằng sau so that mang nghĩa “do đó” diễn biến bình thường so với thời của động từ ở mệnh đề đằng trước. 

        We heard nothing from him so that we wondered if he moved away.


·         Cũng cần phân biệt với cấu trúc so + adj/adv + that nêu ở phần sau. 

Trong tiếng Anh nói có thể bỏ that trong cụm so that nhưng trong tiếng Anh viết không được bỏ that. Đây là bẫy mà bài thi TOEFL thường nêu ra. 


23.3 So và such.


Người ta dùng cấu trúc so/such .... that (đến nỗi mà) theo nhiều cách sử dụng.


23.3.1 Dùng với tính từ và phó từ:


 


Terry ran so fast that he broke the previous speed record.

Judy worked so diligently that she received an increase in salary.

She is so beautiful that anyone sees her once will never forget her.

The little boy looks so unhappy that we all feel sorry for him


23.3.2 Dùng với danh từ đếm được số nhiều: 


 


Cấu trúc vẫn là so ... that nhưng phải dùng many hoặc few trước danh từ đó.


I had so few job offers that it wasn't difficult to select one.

The Smiths had so many children that they form their own baseball team.


23.3.3  Dùng với danh từ không đếm được:


 


Cấu trúc là so ... that nhưng phải dùng much hoặc little trước danh từ đó.


He has invested so much money in the project that he can't abandon it now.

The grass received so little water that it turned brown in the heat.


23.3.4  Dùng với danh từ đếm được số ít:


S + V + such + a + adjective + singular count noun + that + S + V
HOẶC


S + V + so + adjective + a + singular count noun + that + S + V
It was such a hot day that we decided to stay indoors.

It was so hot a day that we decided to stay indoors.

It was such an interesting book that he couldn’t put it down.

It was so interesting a book that he couldn’t put it down.


23.3.5 Dùng such trước tính từ + danh từ:


 


They are such beautiful pictures that everybody will want one.

This is such difficult homework that I will never finish it.


Lưu ý: KHÔNG được dùng so trong trường hợp này.


23.4 Một số cụm từ nối khác:


23.4.1 Even if + negative verb: cho dù. 


You must go tomorrow even if you aren't ready.


23.4.2 Whether or not + positive verb: dù có hay không.


You must go tomorrow whether or not you are ready.


23.4.3 Các từ nghi vấn đứng đầu câu dùng làm từ nối 


Động từ theo sau mệnh đề mở đầu phải chia ở ngôi thứ 3 số ít. 

        Whether he goes out tonight depends on his girldfriend.

        Why these pupils can not solve this problems makes the teachers confused.


23.4.4 Một số các từ nối có quy luật riêng
And moreover 

And in addtionAnd thus

or otherwiseAnd furthermore

And thereforeBut nevertheless

But ... anyway+ Nếu nối giữa hai mệnh đề, đằng trước chúng phải có dấu phẩy

        He was exhausted, and therefore his judgement was not very good.

+ Nhưng nếu nối giữa hai từ đơn thì không

        The missing piece is small but nevertheless significant.


23.4.5 Unless + positive = if ... not: Trừ phi, nếu không. 


You will be late unless you start at once.


23.4.6 But for that + unreal condition: Nếu không thì


Mệnh đề sau nó phải lùi một thời. 

+ Hiện tại

        My father pays my fee, but for that I couldn't be here.

+ Quá khứ

        My car broke down, but for that we would have been here in time.


23.4.7 Otherwise + real condition: Kẻo, nếu không thì. 


We must be back before midnight otherwise I will be locked out.


23.4.8 Otherwise + unreal condition: Kẻo, nếu không thì.


Sau nó phải là điều kiện không thể thực hiện được, mệnh đề sau nó lùi một thời. 

+ Hiện tại

        Her father supports her finance otherwise she couldn't conduct these experiments (But she can with her father's support).

+ Quá khứ:

        I used a computer, otherwise I would have taken longer with these calculations (But he didn't take any longer).

*Lưu ý: Trong tiếng Anh thông tục (colloquial English) người ta dùng or else để thay thế cho otherwise.


23.4.9 Provided/Providing that: Với điều kiện là, miễn là ( = as long as) 


You can camp here providing that you leave no mess.


23.4.10 Suppose/Supposing = What ... if : Giả sử .... thì sao, Nếu ..... thì sao. 


        Suppose the plane is late? = What (will happen) if the plane is late?

Lưu ý

* Suppose còn có thể được dùng để đưa ra lời gợi ý.

        Suppose you ask him = Why don't you ask him.

* Lưu ý thành ngữ: What if I am?: Tao thế thì đã sao nào? (mang tính thách thức)


23.4.11 If only + S + simple present/will + verb = hope that: hi vọng rằng 


If only he comes in time.

If only he will learn harder for the test next month.


23.4.12 If only + S + simple past/past perfect = wish that (Câu đ/k không thực = giá mà)


If only he came in time now.

If only she had studied harder for that test


23.4.13 If only + S + would + V


+ Diễn đạt một hành động không thể xảy ra ở hiện tại

        If only he would drive more slowly = we wish he drove more slowly.

+ Diễn đạt một ước muốn vô vọng về tương lai:

        If only it would stop raining.


23.4.14 Immediately = as soon as = the moment (that) = the instant that = directly: ngay lập tức/ ngay khi mà 


Tell me immediatly (=as soon as) you have any news.

Phone me the moment that you get the results.

I love you the instant (that) I saw you.

Directly I walked in the door I smelt smoke.
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group