englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Lối ni bao hm (inclusive)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13986
 Date: 11/03/2006


Lối ni bao hm (inclusive)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

31.1 Not only ..... but also (không những ... mà còn)


 


Robert is not only talented but also handsome. (adjective-adjective)

He writes not only correctly but also neatly. (adverb-adverb)

She can play not only the guitar but also the violin. (noun-noun)

She not only plays the piano but also composes music. (verb-verb)


Thành phần sau but also thường quyết định thành phần sau not only.


Incorrect: He is not only famous in Italy but also in Switzerland

Correct: He is famous not only in Italy but also in Switzerland


31.2 As well as (vừa ... vừa ...)


Cũng giống như cấu trúc trên, các thành phần đằng trước và đằng sau cụm từ này phải tương đương với nhau.


 


Robert is talented as well as handsome. (adjective-adjective)

He writes correctly as well as neatly. (adverb-adverb)

She plays the guitar as well as the violin. (noun-noun)

Paul plays the piano as well as composes music. (verb-verb)


Không được nhầm thành ngữ này với as well as của hiện tượng đồng chủ ngữ mang nghĩa cùng với.


The teacher, as well as her students, is going to the concert.

My cousins, as well as Tim, have a test tomorrow.


31.3 Both ..... and... (vừa ... vừa)


Công thức dùng giống hệt như Not only .... but also. Both chỉ được dùng với and, không được dùng với as well as.


Robert is both talented and handsome.

Paul both plays the piano and composes music.
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group