englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> to know, to know how.

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13985
 Date: 11/03/2006


to know, to know how.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
·          


S + know how + [verb in infinitive] ....
Bill know how to play tennis well.

Mai and her sisters know how to prepare Chinese food.

Do you know how to use this kind of ATM?


Đằng sau to know how cũng có thể dùng một mệnh đề để diễn đạt khả năng hoặc sự bắt buộc.

        At a glance, she knew how she could solve this math problem.


·         Know, ngược lại, thường được dùng trước một danh từ, một ngữ giới từ hoặc một mệnh đề.


Jason knew the answer to the teacher's question. (a noun)

No one know about his accepting the new position. (a prepositional phrase)

I didn't know that you were going to France. (a sentence)
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group