englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Một số cc động từ đặc biệt khc

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13978
 Date: 10/31/2006


Một số cc động từ đặc biệt khc
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

 


·         agree to do smt: đồng ý làm gì

        He agreed to leave early tomorrow morning.


·         agree to one's doing smt: đồng ý với việc ai làm gì.

        He agreed to my leaving early tomorrow morning.


·         Mean to do smt: định làm gì.

        I mean to get to the top of the hill before sunrise.


·         If it + mean + verb-ing: cho dù cả việc, bao hàm cả việc.

        My neighbour was determined to get a ticket for Saturday's game if it meant standing in line all night.


·         Propose to do smt: có ý định làm gì.

        I propose to start tomorrow.


·         Propose doing smt: Đề nghị làm gì

        I propose waiting till the police came.


·         Go on doing smt/smt: tiếp tục làm gì, cái gì (một việc đang bị bỏ dở)

        He went on writing after a break


·         Go on to do smt: Quay sang tiếp tục làm gì (vẫn về cùng một vấn đề nhưng chuyển sang khía cạnh khác)

        He showed the island on the map then went on to tell about its climate.


·         Try to do smt: cố gắng làm gì

        He try to solve this math problem.


·         Try doing smt: Thử làm gì

        I try sending her flowers, writing her letter, giving her presents, but she still wouldn’t speak to me.
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group