englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Cch sử dụng to say, to tell

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13976
 Date: 10/31/2006


Cch sử dụng to say, to tell
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

 


S + say + (that) + S + V...
He says that he is busy today.

Henry says that he has already done his homework.


Nhưng nếu sau chủ ngữ có một tân ngữ gián tiếp (có đề cập đến người nghe) rồi mới đến liên từ that thì phải dùng to tell


S + tell + indirect object + (that) + S +V...
He told us a story last night.

He tells me to stay here, waiting for him.


To tell cũng thường có tân ngữ trực tiếp. Luôn dùng to tell khi nói đến các danh từ sau đây, cho dù có tân ngữ gián tiếp hay không:Tella story

ajoke

asecret

a lie

the truth

(the) time
Never tell a secret to a person who spreads gossip.

The little boy was punished because he told his mother a lie.
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group