englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> One v You

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13975
 Date: 10/31/2006


One v You
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

38.1 One


Nếu ở đầu câu đã sử dụng đại từ one thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở mệnh đề dưới phải là one, one's, he, his.


If one takes this exam without studying, one is likely to fail.

(Nếu một người không học bài mà đi thi thì anh ta rất dễ bị trượt)

If one takes this exam without studying, he is likely to fail. 

One should always do one's homework.

One should always do his homework.


Lưu ý một số người do cẩn thận muốn tránh phân biệt nam/ nữ đã dùng he or she, his or her nhưng điều đó là không cần thiết. Các đại từ đó chỉ được sử dụng khi nào ở phía trên có những danh từ chung chung như the side, the party.


The judge will ask the defendant party (bên bị cáo- danh từ chung) if he or she admits the allegations.


38.2 You


Nếu đại từ ở đầu câu là you thì các đại từ tương ứng tiếp theo ở dưới sẽ là you hoặc your.


If you take this exam without studying, you are likely to fail.

You should always do your homework.


Tuyệt đối không dùng lẫn oneyou trong cùng một câu hoặc dùng they thay thế cho hai đại từ này.
gp kiến
 Reply: conteo
 member
 REF: 88596
 Date: 11/07/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
You could use you and one in the same sentence. For example, You are the one who came here first.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group