englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Đi trước đại từ phải c một danh từ tương ứng với n

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13974
 Date: 10/31/2006


Đi trước đại từ phải c một danh từ tương ứng với n
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Incorrect

    Henry was denied admission to graduate school because they did not believe that he could handle the work load.

(Đại từ they không có danh từ nào đi trước nó để nó làm đại diện. "graduate school" là một đơn vị số ít nên không thể được đại diện bởi they.)Correct

1. The members of the admissions committee denied Henry admission to graduate school because they did not believe that he could handle the work load.2. Henry was denied admission to graduate school because the members of the admissions committee did not believe that he could handle the work load.


Incorrect:

    George dislikes politics because he believes that they are corrupt. 

    George không thích chính trị bởi vì anh cho rằng họ tham nhũng. Đại từ they cũng không có danh từ tương ứng đi trước. Politics là một danh từ số ít nên không thể được đại diện bởi theyCorrect:

1. George dislikes politicians because he believes that they are corrupt. (các chính khách)

2. George dislikes politics because he believes that politicians are corrupt. 


Ngược lại với việc thiếu danh từ đi trước đại từ, nếu có quá nhiều (từ hai trở lên) danh từ cùng tương ứng với một đại từ thì cũng sẽ gây nhầm lẫn. Xem ví dụ sau:


Incorrect 1: 

    Mr. Brown told Mr. Adams that he would have to work all night in order to finish the report.

    (Không rõ đại từ he đại diện cho Mr. Brown hay Mr. Adams)Correct 1: 

1.     According to Mr. Brown, Mr. Adams will have to work all night in order to finish the report.

2.     Mr. Brown said that, in order to finish the report, Mr. Adams would have to work all night. 


Incorrect 2: 

    Janet visited her friend every day while she was on vacation.

    (Không rõ đại từ she đại diện cho Janet hay her friend)Correct 2: 

    While Janet was on vacation, she visited her friend every day.
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group