englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Cấu trc song song trong cu

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13963
 Date: 10/29/2006


Cấu trc song song trong cu
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

 


SAIĐÚNGMr. Henry is a lawyer, a politician, and he teaches.Mr. Henry is a lawyer, a politician, and a teacher.Peter is rich, handsome, and many people like him.Peter is rich, handsome, and popular.The cat approached the mouse slowly and silent.The cat approached the mouse slowly and silently.She like to fish, swim and surfing.She like to fish, to swim and to surf.

She like fishing, swimming and surfing.When teenagers finish highschool, they have several choices: going to college, getting a job, or the army.When teenagers finish highschool, they have several choices: going to college, getting a job, or joining the army.Tim entered the room, sat down, and is opening his book.Tim entered the room, sat down, and opened his book.Tuy nhiên nếu thời gian trong các mệnh đề khác nhau của câu là khác nhau thì động từ cũng phải tuân theo qui luật thời gian. Lúc đó cấu trúc câu song song về thời của các động từ (như ví dụ ở dòng cuối bảng trên) không được áp dụng. Ví dụ:

        She is a senior, studies every day, and will graduate a semester early.
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group