englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Cu trực tiếp v cu gin tiếp

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13962
 Date: 10/29/2006


Cu trực tiếp v cu gin tiếp
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

He said "I bought a new motorbike for myself yesterday".


Trong câu gián tiếp thông tin đi từ người thứ nhất qua người thứ hai đến với người thứ ba. Khi đó câu có biến đổi về mặt ngữ pháp.


He said he had bought a new motorbike for himself the day before.


Để biến đổi một câu trực tiếp sang câu gián tiếp cần:

1. Đổi chủ ngữ và các đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.

2. Lùi động từ ở vế thứ 2 xuống một cấp so với lúc ban đầu.

3. Biến đổi các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ thời gian và địa điểm theo bảng qui định.

Bảng đổi động từDirect speechIndirect speechSimple present

Present progressive

Present perfect (Progressive)

Simple past

Will/Shall

Can/MaySimple past

Past progressive

Past perfect (Progressive)

Past perfect

Would/ Should

Could/ Might 


Bảng đổi các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ địa điểm và thời gianToday

Yesterday

The day before yesterday

Tomorrow

The day after tomorrow

Next + Time

Last + Time

Time + ago

This, these

Here, OverhereThat day

The day before

Two days before

The next/ the following day

In two days' time

The following + Time

The previous + Time

Time + before

That, those

There, Overthere
Nếu lời nói và hành động xảy ra cùng ngày thì không cần phải đổi thời gian.


At breakfast this morning he said "I will be busy today".

At breakfast this morning he said he would be busy today.


Các suy luận logic về mặt thời gian tất nhiên là cần thiết khi lời nói được thuật lại sau đó một hoặc hai ngày.


(On Monday) He said " I'll be leaving on Wednesday "

(On Tuesday) He said he would be leaving tomorrow.

(On Wednesday) He said he would be leaving today.
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group