englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Chuyển đổi vị tr tn ngữ trực tiếp v gin tiếp

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13961
 Date: 10/29/2006


Chuyển đổi vị tr tn ngữ trực tiếp v gin tiếp
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Ví dụ:


        I gave the book to Jim.


The book là tân ngữ trực tiếp và hành động đầu tiên là hành động cầm lấy quyển sách trong tay và hành động thứ hai (gián tiếp) là đưa nó cho Jim.


Khi muốn đổi vị trí giữa tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp, ta sử dụng một trong hai công thức sau:


Subject + verb + direct object + [for / to] + indirect object
I gave the book to Jim.

The little boy brought some flowers for his grandmother.

He lent his car to his brother


Subject + verb + indirect object + direct object
I gave Jim the book.

The little boy brought his grandmother some flowers.

He lent his brother his car.


Không phải động từ nào cũng cho phép đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp. Bảng sau là một số động từ cho phép đổi:

bring

build

buy

cut

draw

feedfind

get

give

hand

leave

lendmake

offer

own

paint

pass

paypromise

read

sell

send

show

teachtell

writeMột số trong các từ trên có thể dùng được cả với forto, một số khác chỉ dùng với một trong 2 giới từ. Chú ý rằng trong công thức thứ hai nêu trên, khi tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ trực tiếp thì không dùng giới từ giữa chúng:


Đúng:     The director's secretary sent them the menuscript last night.

Sai:        The director's secretary sent to them the menuscript last night.


Nếu cả tân ngữ trực tiếp và gián tiếp đều là đại từ thì chỉ được dùng công thức thứ nhất, không dùng công thức 2:


Đúng:     They gave it to us.

Sai:        They gave us it.


Chú ý: Hai động từ introduce (giới thiệu ai với ai) và mention (đề cập đến cái gì trước mặt ai) luôn dùng cùng với giới từ to nên chúng không cho phép chuyển đổi vị trí hai tân ngữ trực tiếp và gián tiếp.


I introduce John to Dr. Tim.

I introduce Dr. Tim to John.

He mentions the party to me.
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group