englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Thứ tự của tnh từ chỉ tnh chất (tnh từ đứng trước danh từ)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13952
 Date: 10/25/2006


Thứ tự của tnh từ chỉ tnh chất (tnh từ đứng trước danh từ)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Ví dụ:

• I like big black dogs.

• She was wearing a beautiful long red dress.


Vậy thứ tự đúng của tính từ là gì?

Determiners (các từ hạn định) + opinion (ý kiến, quan điểm, nhận xét) + fact (sự thật)

1. Determiners: các từ hạn định bao gồm

• Mạo từ (a, the)

• Tính từ sở hữu (my, your...)

• Đại từ chỉ định (this, that...)

• Số lượng (some, any, few, many...)

• Số đếm (one, two, three)

2. Opinion (ý kiến, quan điểm, nhận xét) + fact (sự thật)

• Ví dụ: a nice French car (not a French nice car)

3. Thứ tự thông thường đối với mục Fact là size, age, shape, colour, material, origin. Ví dụ:

• a big, old, square, black, wooden Chinese table.

B. Sau đây là một ví dụ về thứ tự của tính từ: two nice old round red candles.
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group