englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Ngữ php sử dụng giả định cch (Subjunctive)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13951
 Date: 10/25/2006


Ngữ php sử dụng giả định cch (Subjunctive)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Ví dụ :- The king lives here (Đức vua sống ở đây) (Hiện tại đơn giản )---> Long live the king ! (Đức vua vạn tuế!) (Hiện tại giả định cách).- It is requested that all shareholders be present.(Yêu cầu tất cả các cổ đông đều phải có mặt)· Quá khứ giả định cách có hình thức giống như­ Quá khứ đơn giản. Đặc biệt, Quá khứ giả định cách của To Be là Were ở tất cả các ngôi.Ví dụ :- If only he were good at English ! (Giá mà anh ta giỏi tiếng Anh!).- I wish I were a little bit taller (Tôi ­ước gì mình cao thêm một chút).- He talks as if he knew everything in the world (Hắn nói chuyện nh­ư thể hắn biết mọi sự trên đời vậy)Công dụng·Thể hiện ư­ớc muốn hoặc hy vọng.Ví dụ :- Heaven help us! (Lạy trời phù hộ chúng ta!)- God save the king ! (Lạy chúa phù hộ đức vua!)· Sau cấu trúc It is important / necessary / essential that ... hoặc các động từ Ask , Demand, Insist, Require, Suggest, Propose .Ví dụ :- It is important that he pay on time (Điều quan trọng là anh ta phải chi trả đúng hạn).- He demands that he be told everything (Anh ta yêu cầu được nghe kể lại mọi chuyện).·Quá khứ giả định cách được dùng sau If, If only (thể hiện ư­ớc muốn), As if / As though .Ví dụ :-If I had much money, I would make a round-the-world tour.(Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới).-If only I knew her phone number! (Giá mà tôi biết số điện thoại của cô ấy!).-He shouted and jumped up and down as though he were crazy (Nó la hét và nhảy cẫng lên như­ điên dại).
gp kiến
 Reply: phamthihuong
 member
 REF: 90911
 Date: 03/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
the thi trong truong hop nay , ban se sua loi nhu the nao?(SAI O PHAN CHU HOA)
"it is essential that nitrogen IS PRESENT in soil for plants to grow"
minh sua lai nhu sau co dc ko?
sua thanh BE PRESENT hay BE PRESENTED???????
(((gui cau tra loi ngay cho minh vao dia chi:
pham_huong17688@yahoo.com)))


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group