englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> A lot of v lots of * c sự khc biệt về ngữ php khng?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13947
 Date: 10/25/2006


A lot of v lots of * c sự khc biệt về ngữ php khng?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Khng c sự khc biệt nhiều giữa a lot of v lots of: cả hai chủ yếu đứng trước danh từ khng đếm được số t, danh từ số nhiều v trước đại từ. Chnh chủ ngữ chứ khng phải lot / lots quy định hnh thức số t / nhiều của động từ. V vậy a lot of được dng trước chủ ngữ số nhiều, động từ ở số nhiều; lots of được dng trước chủ ngữ số t, động từ ở số t.
V dụ: A lot of my friends want to emigrate.
Nhiều bạn của ti muốn xuất cảnh.
Lots of us think its time for an election.
Nhiều người trong chng ti nghĩ đ đến lc phải bầu cử.
A lot of time is needed to learn a language.
Cần nhiều thời gian để học một ngn ngữ.
Lots of patience is needed, too.
Cũng cần c nhiều kin nhẫn.


gp kiến
 Reply: tieuyeu
 member
 REF: 88485
 Date: 10/25/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cho ti hỏi 1 cht nh đ l danh từ ko đếm được lại c số t


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group