englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Giả định cch (Subjunctive)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13889
 Date: 10/21/2006


Giả định cch (Subjunctive)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

-The king lives here (Đức vua sống ở đây) (Hiện tại đơn giản )---> Long live the king ! (Đức vua vạn tuế!) (Hiện tại giả định cách )


-It is requested that all shareholders be present


(Yêu cầu tất cả các cổ đông đều phải có mặt)


·Quá khứ giả định cách có hình thức giống như ­Quá khứ đơn giản. Đặc biệt, Quá khứ giả định cách của To Be Were ở tất cả các ngôi.


Ví dụ :


-If only hewere good at English ! (Giá mà anh ta giỏi tiếng Anh!)


-I wish Iwere a little bit taller (Tôi ­ước gì mình cao thêm một tí)


-He talks as if heknew everything in the world (Hắn nói chuyện như­ thể hắn biết mọi sự


trên đời vậy)


 


Công dụng


 


·Thể hiện ­ước muốn hoặc hy vọng.


Ví dụ :


-Heaven help us! (Lạy trời phù hộ chúng ta!)


-God save the king ! (Lạy chúa phù hộ đức vua!)


·Sau cấu trúc It is important / necessary / essential that ... hoặc các động từ Ask , Demand , Insist , Require , Suggest , Propose .


Ví dụ :


-It is important that he pay on time (Điều quan trọng là anh ta phải chi trả đúng hạn)


-He demands that he be told everything (Anh ta yêu cầu được nghe kể lại mọi chuyện)


·Quá khứ giả định cách được dùng sau If , If only (thể hiện ­ước muốn), As if / As though .


Ví dụ :


-If I had much money, I would make a round-the-world tour


(Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ làm một chuyến du lịch vòng quanh thế giới)


-If only Iknew her phone number ! (Giá mà tôi biết số điện thoại của cô ấy!)


-He shouted and jumped up and down as though hewere crazy
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group