englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> COMPARISON OF ADJECTIVES

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13870
 Date: 10/18/2006


COMPARISON OF ADJECTIVES
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
IRREGULAR COMPARATIVES AND SUPERLATIVES

These adjectives have completely irregular comparative and superlative forms:


Adjective Comparative Superlative
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far

further / farther


furthest / farthest


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group