englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Tnh từ v ph từ

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13855
 Date: 10/11/2006


Tnh từ v ph từ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Ø       Một tính từ luôn bổ nghĩa cho một danh từ và chỉ một danh từ, nó luôn đứng trước danh từ được bổ nghĩa.
Ø       Trong tiếng Anh, có duy nhất một tính từ đứng sau danh từ:
galore = nhiều, phong phú, dồi dào
There were errors galore in the final test.
Ø       Tính từ cũng đứng sau các đại từ phiếm chỉ (something, anything, anybody...)
Its something strange.
He is sb quite unknown.
Ø       Một phó từ luôn bổ nghĩa cho một động từ, một tính từ hoặc một phó từ khác.
Rita drank too much.
I don't play tenis very well.
Ø       Adj + ly = Adv. Nhưng phải cẩn thận, vì một số tính từ cũng có tận cùng là đuôi ly (lovely, friendly). Phó từ của các tính từ này được cấu tạo bằng cách như sau:
in a + Adj + way/ manner
He behaved me in a friendly way.
Ø       Một số các phó từ có cấu tạo đặc biệt: so, very, almost, soon, often, fast, rather, well, there, too. Các phó từ này trả lời cho câu hỏi how.
Ø       Ngoài ra còn một số các cụm từ cũng được coi là phó từ, nó bao gồm một giới từ mở đầu với các danh từ đi sau để chỉ: địa điểm (at home), thời gian (at 5 pm), phương tiện (by train), tình huống, hành động (in a very difficult situation). Tất cả các cụm này đều được xem là phó từ.
Ø       Vị trí của phó từ trong câu tương đối thoải mái và phức tạp, qui luật:
·         Nếu chưa biết đặt phó từ ở đâu thì vị trí thường xuyên của nó ở cuối câu, đặc biệt các phó từ đuôi ly.
·         Các phó từ và cụm phó từ làm bổ ngữ đứng cuối câu theo thứ tự như sau: chỉ phương thức hành động-chỉ địa điểm-chỉ thời gian-chỉ phương tiện hành động-chỉ tình huống hành động.
·         Không bao giờ một phó từ hoặc một cụm phó từ được xen vào giữa động từ và tân ngữ.
·         Nếu trong câu không có phó từ nào khác ngoài phó từ chỉ thời gian thì có thể đưa nó lên đầu câu.
In 1980, He graduated and found a job.
v      Các phó từ chỉ tần số như: always, sometimes, often... luôn đứng trước động từ hành động nhưng đứng sau động từ to be.
The president always comes in time.
The president is always in time.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group