englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Động từ nguyn mẫu khng c To

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13805
 Date: 10/03/2006


Động từ nguyn mẫu khng c To
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
a)Sau Do & Do not , Did & Did not , Can & Cannot, Could & Could not , May & May not , Might & Might not , Must & Must not, Shall &Shall not, Should & Should not , Will & Will not, Would & Would not , Need & Need not , Dare & Dare not

V dụ :

- Do say you'll help them ! (Hy ni rằng anh sẽ gip họ!)

- They didn't go to church last week (Tuần rồi, họ khng đi lễ)

- She daren't answer my question (C ta khng dm trả lời cu hỏi của ti)

- You musn't interrupt me now (Anh khng được ngắt lời ti lc ny)

b) Sau cc động từ Feel, See, Hear, Watch, Had better, Would rather,Would sooner, Let, Make, Have.

V dụ :

- I heard him knock at the door (Ti nghe hắn g cửa)

- Did you see her cross the road? (Anh c thấy c ta băng qua đường hay khng?)

- You'd better not tell lies (Anh đừng ni dối th hơn)

- I'd rather work than sleep all day long

(Ti thch lm việc hơn l ngủ suốt ngy)

- He would sooner retire on a pension than take part in such scandalous business deals (ng ta nn về nghỉ ăn lơng hu hơn l tham gia vo những vụ lm ăn tai tiếng nh vậy)

- Let me know what you are doing (Hy cho ti biết cc anh đang lm g)

- Have your driver meet me at the airport

(Hy dặn ti xế của anh đn ti tại tại phi trường)

- The delicious smell from the kitchen makes my mouth water

(Mi thơm ngon từ trong bếp bay ra lm ti thm chảy nước di)


Đặc biệt:

- The joiner helped me to unlock the bicycle (Bc thợ mộc gip ti mở kho chiếc xe đạp) =The joiner helped me unlock the bicycle.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group