englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Cch sử dụng cc động từ khiếm khuyết để diễn đạt cc trạng thi ở qu khứ

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13800
 Date: 10/03/2006


Cch sử dụng cc động từ khiếm khuyết để diễn đạt cc trạng thi ở qu khứ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

1. Could, may, might + have + P2 = c lẽ đ

Diễn đạt một khả năng c thể ở qu khứ song người ni khng dm chắc.

It may have rained last night, but I'm not sure.

2. Could have + P2 = Lẽ ra đ c thể (trn thực tế l khng)

He could have gotten the ticket for the concert last night.

3. Might have been + V-ing = C lẽ lc ấy đang

I didn't hear the telephone ring, I might have been sleeping at that time.

4. Should have + P2 = Lẽ ra phải, lẽ ra nn

Chỉ một việc lẽ ra đ phải xảy ra trong qu khứ nhưng v l do no đ lại khng

Should have + P2 = was/ were supposed to

Maria shouldn't have called John last night. (She did call him)

5. Must have + P2 = hẳn l đ

Chỉ sự suy đon logic dựa trn những hiện tượng c thật ở qu khứ.

The grass is wet. It must have rained last night.

6. Must have been V-ing = hẳn lc ấy đang

I didn't hear you knock, I must have been gardening behind the housegp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group