englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Kiểm tra cc lỗi ngữ php cơ bản

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13793
 Date: 10/01/2006


Kiểm tra cc lỗi ngữ php cơ bản
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Ø       Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ
Ø       Cách sử dụng Adj và Adv
Ø       Vị trí của các Adv theo thứ tự lần lượt:  chỉ phương thức hành động - địa điểm - thời gian - phương tiện hành động - tình huống hành động.
Ø       Sự phối hợp giữa các thời động từ.
Ø       Xem xét việc sử dụng hợp lý các đại từ trong câu.
Ø       Cấu trúc câu song song.
1.             Loại bỏ những câu trả lời mang tính rườm rà
Ø       Loại bỏ câu trả lời bao gồm một thành ngữ dài, tuy không sai nhưng có một từ ngắn hơn để thay thế.
*Lưu ý:  Nhưng phải hết sức cẩn thận vì một số các Adj tận cùng băng đuôi ly không thể cấu tạo phó từ bằng đuôi ly.  Phó từ của những Adj này là in a Adj-ly + manner/way.
Ex:       He behaves me in a friendly way/ manner
Ø       Phải cẩn thận khi dùng fresh
in a fresh manner = một cách tươi.
Ex:       This food is only delicious when eaten in a fresh manner
freshly + PII = vừa mới
Ex:       freshly-picked fruit
= quả vừa mới hái
Ex:       freshly-laid eggs
= trứng gà vừa mới đẻ
Ø       Phải loại bỏ những từ thừa trong câu thừa
Cause a result => thừa a result
2.             Phải chắc chắn rằng tất cả các từ trong câu được chọn đều phải phúc vụ cho nghĩa của bài, đặc biệt là các ngữ động từ.
3.             Phải loại bỏ những câu trả lời bao hàm tiếng lóng, không được phép dùng trong văn viết qui chuẩn
Ex:       A bunch of flowers.(Không được).gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group