englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Phn biệt thm về cch dng alot/ lots of/ plenty/ a great deal so với many/ much

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13757
 Date: 09/22/2006


Phn biệt thm về cch dng alot/ lots of/ plenty/ a great deal so với many/ much
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Ø       Các thành ngữ trên tương đương với much/ many (nhiều) và most (đa phần).
A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ alarge number of/ much/ many (formal)
Ø       Không có khác nhau gì mấy giữa "a lot of" và lots of.  Chủ ngữ chính sau hai thành ngữ này sẽ quyết định việc chia động từ.
 A lot of/ lots of +
uncountable noun + singular verb
plural noun + plural verb


 
 
A lot of time is needed to learn a language.
Lots of us think it’s time for an election.
Ø       Plenty of được dùng phổ biến trong informal English.
Don’t rush, there’s plenty of time.
Plenty of shops take checks.
Ø       A large a mount of = a great deal of + non-count noun (formal English)
I have thrown a large amount of old clothing.
Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East.
Ø       A lot và a great deal có thể được dùng làm phó từ và vị trí của nó là ở cuối câu.
Ex:       On holiday we walk and swim a lot.
Ex:       The gorvernment seems to change its mind a great deal.gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group