englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Một số cch dng đặc biệt của much v many

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13756
 Date: 09/22/2006


Một số cch dng đặc biệt của much v many
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Đặc ngữ:  Much too much/ many so many dùng độc lập sau mệnh đề trước danh từ mà nó bổ ngữ.
Ex:       The cost of a thirty-second commercial on a network television station is $300,000, much too much for most business.
Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.
Many a strong man has disheartened before such a challenge.
Ex:       I have been to the top of the Effeil tower many a time.Smb + who
Smt + that
                     Many’s the  ( smb+who) || or smt + that )     (biết bao nhiêu) + singular verb   
 
Ex:       Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at Universities and colleges under the pressure of money.
(Biết bao nhiêu sinh viên đã không thể... )
Many’s the promise that has been broken.
(Biết bao nhiêu lời hứa... )gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group