englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> Hoc tieng anh qua Video, Giao vien nuoc ngoai day! Download ve may!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tiendung304
 member
 ID 17114
 Date: 07/25/2008


Hoc tieng anh qua Video, Giao vien nuoc ngoai day! Download ve may!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cc bạn c thể vừa luyện nghe, ni theo chủ đề vừa học ngữ php qua cc bi giảng của c Magos Politis rất trẻ trung va xinh đẹp. giọng ni mượt m hehe (^_^)
Để download nhanh cc Video cc bạn dng phần mềm Gigajet http://www.gigaget.com/setup.exe ri add cc link sau vo nh
Đy l Phần Video 1
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep01_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep02_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep03_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep04_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep05_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep06_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se ep07_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep08_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep09_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep10_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep11_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep12_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep13_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep14_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep15_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep16_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep17_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep18_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep19_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep20_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep21_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep22_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep23_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep24_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep25_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se_ep26_bb.wmv
Đy l phần nội dung bi giảng-transcript phần 1- Chi tiết đấy
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep1_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep2_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep3_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep4_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep5_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep6_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep7_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep8_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep9_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep10_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep11_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep12_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep13_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep14_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep15_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep16_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep17_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep18_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep19_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep20_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep21_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep22_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep23_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep24_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep25_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/ep26_transcript.pdf
Video phần 2
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep01_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep02_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep03_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep04_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep05_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep06_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep07_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep08_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep09_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep10_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep11_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep12_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep13_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep14_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep15_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep16_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep17_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep18_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep19_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep20_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep21_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep22_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep23_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep24_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep25_bb.wmv
mms://media4.abc.net.au/abcasiapacific/studyenglish/se2_ep26_bb.wmv
Phần nội dung P2
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep01_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep02_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep03_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep04_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep05_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep06_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep07_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep08_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep09_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep10_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep11_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep12_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep13_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep14_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep15_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep16_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep17_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep18_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep19_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep20_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep21_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep22_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep23_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep24_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep25_transcript.pdf
http://australianetwork.com/studyenglish/pdf/se2_ep26_transcript.pdf
Nếu bạn no khng download được, hay c thắc mắc g th lin hề với mnh qua email dungtnh304@gmail.com mnh hướng dẫn cho.
Chc cc bạn thnh cng.

http://australianetwork.com
gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 98691
 Date: 07/27/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thanks for sharing !
:)


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group