englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> C bao nhiu cch nhờ vả?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: apakun
 member
 ID 15490
 Date: 06/27/2007


C bao nhiu cch nhờ vả?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cc bạn sửa v bổ sung gip ti nh

1. Could you help me , please?
2. May I have you for me?
3. Could you do me a favor, please?


gp kiến
 Reply: dragonfable001
 member
 REF: 93945
 Date: 06/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cho tui noi vai loi :
1.can I help you ?
2.may I help you ?
3.can you give me a hand ?
all right ?


 
 Reply: tiensihau
 member
 REF: 93967
 Date: 06/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
dng nhờ vả(requesting):
can you........?khi l giữa những người thn với nhau hay bạn b
do you mind...........?
do you thinhk you could..........?
cn nhiều mong cc bạn bổ sung thm...


 
 Reply: ngoctran7464
 member
 REF: 94060
 Date: 06/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Having some more else:
How about assisting me with...?
I have favor to ask. Would you ...?


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group