englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> Hi Everybody

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: vuongthienlong
 member
 ID 15372
 Date: 06/15/2007


Hi Everybody
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hi! I'm learning EngLish.
I'm new member.I find this forum on Google. That is great for anyone learn EngLish. I hope you can help me learning. I want to we become best friends. So I and you together learn better.
Would you like a cup of cafe with me???
Is that good Idea???


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group