englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> Bi tập nghe ngy 18-1-2006

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 14447
 Date: 01/17/2007


Bi tập nghe ngy 18-1-2006
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
S2.wav


gp kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 89952
 Date: 01/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bi tập 2 :

widget=flash_record">


 
 Reply: crazyinrock
 member
 REF: 93712
 Date: 06/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lag w tui nghe ko được cho nhu ^^.Nhưng cũng cảm ơn nho

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group