englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> new member

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: levan
 member
 ID 14096
 Date: 11/24/2006


new member
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
hello
im very happy to make friend with all of people.


gp kiến
 Reply: baprang17
 member
 REF: 88805
 Date: 11/25/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
you should introduce about yourself.^^

 
 Reply: levan
 member
 REF: 88892
 Date: 11/29/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thank you so much.im forgot this.
im Van.22.i live in Quang Nam .


 
 Reply: datthinker
 member
 REF: 97693
 Date: 01/09/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
And your nuber phone or your mail,both two better than.Ok...nice to see you.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group