englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> Titles, Time, Directions, Measures, and Money

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 14053
 Date: 11/16/2006


Titles, Time, Directions, Measures, and Money
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

TITLESMr. = Mister = man (married, single, divorced, widowed)


Mrs. (say  Miss-uz) = woman (married, divorced, widowed)


Ms. (say Mizz) = woman (married, single, divorced, widowed)


Miss = woman (single) or girl


Master = boyTIME1. What time is it?    I don’t know.


        What time is it?   It’s 7 o’clock. 


2.  Do you have the time?  No, I don’t.


        Do you have the time?   Yes, it’s 7 o’clock. 


3.  Do you know what time it is?   No, I don’t.


          Do you know what time it is?  Yes, it’s 7 o’clock. 


4.  It’s noon. = It’s 12 pm. = It’s 12:00 pm. = It’s high noon.


5.  It’s midnight. = It’s 12 am. = It’s 12:00 am.


6.  It’s 7 o’clock. = It’s 7:00.


7.  am = before noon.  It’s 7 am. = It’s 7 in the morning.


8.  pm = after noon.       It’s 7 pm. = It’s 7 in the evening.


9.  How to tell time


            The easy way:  number of complete hours + number of minutes     7 hours +11 minutes = 7:11


                (Do not say  7 hours :11 minutes.  Say  the numbers only:  7:11)


            The hard way:  number of minutes + a word + the number of hours   


                11 past 7   OR  11 after 7  =  7:11.   Say past or after when the minute hand points between 0 and 30 minutes.  Say  to, of, till, until, or                   before  when the minute hand points between 30 and 60 minutes.


 


 


DIRECTIONS


 


- Excuse me. How do I get to Targit from CEC?  


- Take Colorado Boulevard west to Lake Avenue. Targit is on the north side of Colorado about 2 blocks past Lake.


 


- Pardon me.  Do you know where Targit is?           


- Yes.  Go west on Colorado Boulevard past Lake Avenue. It’s about 2 blocks after Lake, on the north side of Colorado.


                                                ...................................................


  •San Francisco                                              N


                                                                 NW       NE 


  •LA    Phoenix                                 W                     E


                                                                 SW       SE 


  •San Diego                                                    S


 


          San Francisco is north of Los Angeles.


          San Diego is south of Los Angeles.


          Phoenix  is east of Los Angeles.


          Los Angeles is west of Phoenix.


          Phoenix is northeast of San Diego.


          Phoenix is southeast of San Francisco.


          San Diego is southwest of Phoenix.


          San Francisco is northwest of Phoenix.


                                                ......................................


            Union 88  •             •  Barco


 


            Foss   •              •  Moonbucks


 


          Union 88 is on the northwest corner of the intersection.


          Barco is on the northeast corner of the intersection.


          Foss is on the southwest corner of the intersection.


          Moonbucks is on the southeast corner of the intersection.


                                                ................................................


          How do I get to the main office?


          Go straight ahead. = It’s straight ahead.


          Go down the hall and turn left. = Go down the hall and make a left.


          Go past the library and turn right. = Go past the library and make a right.


          Turn left at the end of the hall. = Make a left at the end of the hall.


 


MEASURES


 


           12 inches = 1 foot                      8 ounces = 1 cup


            3  feet = 1 yard                          2 cups = 1 pint


            5,280 feet = 1 mile                     2 pints = 1 quart


            16 ounces = 1 pound                  4 quarts = 1 gallon


            2,000 pounds = 1 ton                 1 gallon of water  =  8 pounds


            1 acre = 208.7 feet per side


 


 


MONEY


 


             $ = dollar sign


             ¢ = cent sign


            $1 = $1.00 = one dollar


            50¢ = 50 cents = $ .50 = half a dollar  =  a half dollar


            $1.50 = a dollar fifty = one fifty =one and a half dollars     $1.50¢       150¢


            1¢ = a penny    5¢ = a nickel    10¢ = a dime    25¢ = a quartergp kiến
 Reply: blackcat
 member
 REF: 89029
 Date: 12/05/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hế l!
mnh học tiếng anh km cực k lun ,nn bạn cho php mnh viết tiếng Việt nha
minh thấy nick của ban giống nick của tui qu nn muốn lm quen.Cho hỏi bạn tn g vậy ,bạn đang lm g,bạn abao nhiu tuổi rồi..?Xin lỗi v minh hơi tham lam khi hỏi bạn qu nhiều,cho mnh hỏi thm cu nữa lm thế no để học tiếng anh tốt


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group