englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Từ vựng tiếng Anh >> The calendar

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 14278
 Date: 12/19/2006


The calendar
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

The calendar


* Months:

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December* The dateYou write: 1st January

You say : the 1st of JanuaryDays of the week:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group