englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Từ vựng tiếng Anh >> Giải thích sự khác nhau giữa "Go back" và "Come back"?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13918
 Date: 10/24/2006


Giải thích sự khác nhau giữa "Go back" và "Come back"?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien





Đy là ṃt cu hỏi khá thú vị vì cặp Go back và come back là trong ś ṃt nhóm các cặp từ mà sự khác bịt giữa chúng là trn cơ sở vị trí của người nói.


Chúng ta dùng come khi nói tới di chuỷn v̀ phía người nói. Ti có th̉ nói với ṃt người khi người đó quay lưng bỏ đi khỏi ch̃ ti đang đứng là Come back.


Th́ nhưng các bạn có th̉ dùng từ come khi nói v̀ vị trí của người nói trong quá khứ hoặc trong tương lai, ví dụ: 'They came back to our house', hoặc: 'Can you come to the party'?


Trong cả hai trường hợp đó chúng ta nói v̀ vị trí của người nói.


Khi k̉ ṃt cu chuỵn, chúng ta cũng có th̉ xác định vị trí hành đ̣ng của ṃt người trong cu chuỵn đó, vì th́ come được dùng cho di chuỷn v̀ phía người chúng ta đang nói tới và go được dùng cho di chuỷn đi khỏi người nói hoặc người được chúng ta nói tới.


Ṿy các bạn có th̉ nói: 'He begged her to come back to him', hay: 'He begged her to go back to her family'.


Tóm lại, Come là đi v̀ phía người nói hay v̀ phía người mà bạn đang nói tới, và Go là đi khỏi nơi người nói hoặc nơi người mà chúng ta nói tới.




gp kiến
 Reply: tinkhoi
 member
 REF: 89176
 Date: 12/12/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thanks for your explanation and could you please clarify something here:
1- I could GO WRONG = I can be wrong. Right?
2- I'll COME BACK to this topic later OR I'll GO BACK to this topic. What's right? For me, I think "come back" is right.



 
 Reply: hocthemnhe
 member
 REF: 93323
 Date: 06/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
As you said 1 & 2 its quite right
But however more accurate we should say "I'll be back"
Cheer!!!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group