englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Từ vựng tiếng Anh >> Tổng quan về danh từ

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13853
 Date: 10/11/2006


Tổng quan về danh từ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

1/ Tiếng Anh c 4 loại danh từ :


Danh từ chung (Common nouns): Bird (chim), Policeman (cảnh st vin), Pen (bt).


Danh từ ring (Proper nouns): Vietnam (Việt Nam), London (Lun Đn), Mrs Hoa (B Hoa), Peter (Peter).


Danh từ trừu tượng (Abstract nouns): Talent (ti năng), Mercy (lng nhn i), Joy (niềm vui), Sadness (nỗi buồn).


Danh từ tập hợp (Collective nouns): Crowd (đm đng), Flock (đn, bầy), Group (nhm), Swarm (bầy, đn), Team (đội) ...
2/ Chức năng của danh từ:


Chủ từ của một động từ : Peter arrived (Tom đ đến)


Bổ tc từ (complement) của động từ Be , Become(trở nn), Seem(dờng nh): Peter becomes a soldier (Peter trở thnh người lnh)


Tc từ(object) của một động từ:Last week, I saw Peter in this street (Tuần rồi, ti gặp Peter trn con đờng ny)


Tc từ của một giới từ (preposition):I spoke to his parents (Ti đ ni chuyện với bố mẹ anh ta)Lưu : Danh từ cũng c thể ở trong sở hữu cch : Peter's wallet (Ci v của Peter)
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group