englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> thac mac

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoainam
 member
 ID 15866
 Date: 08/19/2007


thac mac
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
tui co mot thac mac muon hoi cac ban ve ngu phap nhung trang tu bo nghia cho dong tu khi nao thi dung truoc dong tu, khi nao thi dung sau dong tu

gp kiến
 Reply: ngoctuyen
 member
 REF: 96103
 Date: 09/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bat cu tu nao dung truoc danh tu va them nghia cho danh tu la tinh tu.
Bat cu tu nao dung sau dong tu va them nghia cho dong tu la trang tu. Trang tu thuong dung sau dong tu.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group