englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> ai muốn thử sức mục tm chổ sai ko. kh đ

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tanmui91
 member
 ID 15844
 Date: 08/17/2007


ai muốn thử sức mục tm chổ sai ko. kh đ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1. the distance people stand from each other when they are a talking varies between different culturea.
2.any longer do we go to work by bus because we have just a new car.
3.after going shopping, she had got a few money left.


gp kiến
 Reply: ngaythocu
 member
 REF: 95438
 Date: 08/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
2No longer do we go to work by bus because we have just had a new car.
3.after going shopping, she has got a little money left.


 
 Reply: tanmui91
 member
 REF: 95450
 Date: 08/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sai rồi bạn ơi

 
 Reply: ihavenoideas
 member
 REF: 98501
 Date: 06/23/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
1.The distance people stand from each other when they are talking varies between different culture.

2.Any longer do we go to work by bus because we just have a new car.

3.After going shopping, she doesn't have a lot of money left.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group