englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> Hi everybody!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: comay
 member
 ID 14628
 Date: 02/23/2007


Hi everybody!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Today, i becom a member of this forum. i haven't learnt english for ages. so i hope every body help me improve my english. thank you very much.

gp kiến
 Reply: vanhoang
 member
 REF: 91188
 Date: 04/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi! welcome to forum. I hope you will like it.
Ah! I want get acquainted with you and everybody.please contact with me, my addres is nguyenhoangktct_2006@yahoo.com


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group