englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Thắc mắc, gp >> học động từ bất qui tắc theo nhm

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoangduy
 member
 ID 14343
 Date: 01/04/2007


học động từ bất qui tắc theo nhm
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
SOME COMMON IRREGULAR VERBS


V1 V2 V3
cost cost cost
cut cut cut
fit fit fit
hit hit hit
hurt hurt hurt
let let let
put put put
read read read
shut shut shut

begin began begun
drink drank drunk
ring rang rung
run ran run
sing sang sung
swim swam swum
hang hung hung

find found found

spend spent spent
smell* smelt smelt
build built built
send sent sent
lend lent lent
spell spelt spelt

meet met met
bleed bled bled
breed bred bred
feed fed fed
lead led led
speed sped sped

bring brought brought
buy bought bought
catch caught caught
fight fought fought
teach taught taught
think thought thought

arise arose arisen
drive drove driven
ride rode ridden
rise rose risen
write wrote written

blow blew blown
draw drew drawn
fly flew flown
grow grew grown
know knew known
throw threw thrown

shake shook shaken
take took taken

sleep slept slept
sweep swept swept
keep kept kept
leave left left

awake awoke awoken
break broke broken
freeze froze frozen
speak spoke spoken
wake woke woken

beat beat beaten
bite bit bitten
choose chose chosen
do did done
eat ate eaten
fall fell fallen
forget forgot forgot(ten)
forgive forgave forgiven
get got got(ten)
give gave given

sit sat sat
dream* dreamt dreamt
have had had
hear heard heard
hold held held
learn* learnt learnt
lose lost lost
make made made
mean meant meant
mishear misheardmisheard
shoot shot shot

stand stood stood
understand understood understood

sell sold sold
tell told told

bear bore born
tear tore torn
wear wore worn

become became become
come came come
overcome overcame overcome

lay laid laid
pay paid paid
say said said

be was/were been
go went gone

* ed may also be added to make up Past Tense and Past Participle forms.

Mnh nhn cht thời gian chia nhm cc động từ BQT thường gặp. Hi vọng n gip cc bạn dễ học hơn.
TB: cc bạn cố gắng tm ra quy luật của mỗi nhm v chịu kh tm nghĩa nh. Chc cc bạn học tiếng Anh vui.
Nguyễn Đặng Hong Duy


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group